Terminologia

Keskeisiä metaanipolttoainelyhenteitä ja -käsitteitä

Metaanipolttoaine

Polttoaine, jonka energiasisältö on kokonaan tai pääasiallisesti metaanina (CH4)

BG

Biokaasu (BioGas: mikrobiologisesti biomassasta syntyvä kaasu, mm.
reaktorikaasu ja kaatopaikkakaasu)

SBG

Synteettinen biokaasu (Synthetic BioGas: puusta tai muusta
biomassasta termokemiallisesti valmistettu metaanipolttoaine)

NG

Maakaasu (Natural Gas), synonyymi: luonnonkaasu

SNG

Synteettinen maakaasu (Synthetic Natural Gas: kivihiilestä, turpeesta, raakaöljystä ym. fossiilisesta energialähteestä termokemiallisesti valmistettu kaasu)

CBG

Paineistettu biokaasu (Compressed BioGas), CBG100 = 100 % biokaasu, CBG20 = 20 % biokaasu jne.

CNG

Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas)

LBG

Nesteytetty biokaasu (Liquefied BioGas)

LNG

Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas)

LCBG-asema

CBG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LBG:nä

LCNG-asema

CNG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LNG:nä

UE

Uusiutuva energia

UE-metaani

Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu metaani, sisältää mm. biometaanin, tuulimetaanin ja aurinkometaanin

Biometaani

Biomassasta bioenergialla tuotettu metaani, sisältää biokaasun (BG) ja synteettisen biokaasun (SBG)

Tuulimetaani

Tuulivedystä sekä ilmakehässä jo olevasta tai ilmakehään menossa olevasta hiilidioksidista valmistettu metaani

Fossiilimetaani, fossiilinen metaani

Fossiilisten energiamuotojen sisältämä metaani (maakaasu, liuskekaasu, metaaniklatraatit ym.) sekä fossiilisista energiamuodoista termokemiallisesti valmistettu metaani (SNG)

Raakakaasu

Kaasun lähteestä (biokaasureaktori, kaatopaikka, maakaasulähde ym.) saatava kaasu

Puhdistettu kaasu

Kaasu, joka on käsitelty lämmitys- tai sähköntuotantokäyttöä varten

Jalostettu kaasu

Kaasu, joka on käsitelty liikennekäyttöä tai muuta paineistusta, nesteytystä tai kaasuverkkoon syöttöä varten (Suomen maakaasuverkossa kulkeva kaasu on jalostettua: maakaasu on jalostettu Siperiassa ja biokaasu on jalostettu Kouvolassa)

Liikennebiokaasu

liikenteessä tai liikkuvissa työkoneissa käytettävä yleensä jalostettu biokaasu (joissakin tapauksissa ei jalostettu, vaan puhdistettu biokaasu)

Huom. puukaasu eli häkäkaasu (kaasuttamalla puusta ym. valmistettava kaasu) ei kuulu metaanipolttoaineisiin, sillä sen pääkomponentit ovat hiilimonoksidi CO (häkä) ja vety H2