Biokaasu ja maatilat

Suomessa maatalouden biokaasutuotannon lisäysmahdollisuudet ovat hyvin merkittävät. Arvioiden mukaan Suomessa muodostuu noin 20 – 25 miljoonaa tonnia lantaa ja olkia1,2, joiden teoreettinen maksimipotentiaali biokaasuntuotannossa on noin 30…140 TWh2. Peltobiomassat ovat Suomessa mahdollisia biokaasutuotannon raaka-aineita, joiden hyötykäyttöä on viimeaikoina aktiivisesti alettu harjoittaa. Arvioiden mukaan Suomessa voitaisiin tuottaa peltobiomassoista biokaasulla energiaa teknis-taloudellisesti noin 1 -6 TWh.

Arvioiden mukaan maataloudesta voitaisiin teknis-taloudellisesti tuottaa noin 2 – 10 TWh energiaa (sisältää sekä lannat että kasvibiomassan). Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan tavoitteena on edistää energiakasvien tuotantoa sekä maatalouden sivuvirtojen ja lannan hyötykäyttöä mm. biokaasutuotannossa siten, että saavutetaan noin 4 – 5 TWh taso.3

Biokaasulaitosrekisterin mukaan vuonna 2008 maatilalaitoksilla tuotettiin kahdeksalla laitoksella energiaa noin 0,002 TWh.4 Tällä hetkellä Suomessa on kymmenkunta maatalouden biokaasulaitosta, jotka käsittelevät pääosin maatalouden lietteitä ja peltobiomassoja. Muutamilla laitoksilla käsitellään myös elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä yhdyskuntalietteitä. Maatalouden lietteitä käsitteleviä keskitettyjä laitoksia Suomessa on yksi ja toista laitosta rakennetaan parhaillaan. Keskitetyissä laitoksissa lannan ohella käsitellään myös muita biopohjaisia sivutuotteita.

Suomen Biokaasuyhdistyksen tavoitteena on edistää biokaasuteknologian käyttöönottoa maataloudessa.

Lähteet:

1. Pöyry Environment Oy. Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky –selvitys.
2. Asplund, D., Korppi-Tommola, J. & Helynen. S. Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015.
3. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. 6.11.2008.
4. Kuittinen, V. Huttunen, M. Suomen biokaasulaitosrekisteri N:o 12. Tiedot vuodelta 2008.

Lisätietoa:

Toni Taavitsainen: Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu
Annimari Lehtomäki: Bioenergy Production from Energy Crops and Crop Residues
Joona Kalmari: Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla