Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia lyhyesti siten, että siirryttäisiin tarjouskilpailuun perustuvaan
preemiojärjestelmään. Biokaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan esitetty muutos edistää teknologianeutraaliutta ja on oikeansuuntainen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä:
Biokaasuyhdistys_UE sähkön tuotantotuki