Kannanotto: Biokaasuyhdistys ry jäi kaipaamaan korkeampaa kunnianhimon tasoa GASELLI-hankkeessa


11.2.2019 julkaistussa Gaselli-loppuraportissa todetaan rohkaisevasti, että kaasuautojen lukumäärä lisääntyy tavoitteiden mukaisesti ja nykyisilläkin toimilla vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi 50 000 kaasuautoa. Raportissa todetaan myös, että kaasuauto on tällä hetkellä erittäin varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja hankintaa ei kannata lykätä. Gaselli-raportin heikkous on kuitenkin se, ettei se ole riittävän kunniahimoinen suhteessa tämän päivän ilmastopolitiikan tarpeisiin. Vaaditaan tehokkaampia toimia, jotta maapallon lämpeneminen pysyy turvallisissa rajoissa. 50 000 kaasuauton sijaan tulisi tarkastella, miten vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi vähintään 130 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa kuten on esitetty ILMO45-raportissa. Myös Gaselli-raportin johdannossa tuodaan esille, että kunnianhimon tason nosto on tarpeen.

”Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämiskeinot, GASELLI”-hankkeen päätavoitteena oli selvittää sähkö- ja kaasuautojen lähiajan markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa sekä toimenpiteet hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa (2016) esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi: Suomessa olisi 2030 mennessä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa (sisältää täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetypolttokennoautot) ja 50 000 (metaani) kaasukäyttöistä autoa.

Gaselli-raportissa esitetyt toimenpiteet kaasuautoilun edistämiseksi ovat kaikki kannatettavia (jakeluinfrastruktuurituet, vähäpäästöisten ajoneuvojen yritys- sekä työsuhdeautojen houkuttelevuuden parantaminen sekä viestinnälliset toimet), vaikkakin kaasuautojen osalta tarkastelu on valitettavan suppeaa ja jopa puutteellinen – Gaselli-raportissa esitettyjen käytössä olevien edistämistoimenpiteiden joukkoon (sivu 41) tulisi ehdottomasti lisätä biokaasun valmisteverottomuus sekä kaasuauton muuntotuet, jotka ovat ehdottaman tärkeitä myös jatkossa Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielestä. Myös kaasuautojen houkuttelevuutta voitaisiin edistää niin ikään varmistamalla sellaisten verotusratkaisujen käyttöönotto, jotka aidosti ohjaavat vähäpäästöisten ja nollapäästöisten henkilö- ja raskaiden ajoneuvojen ostamiseen ja käyttämiseen. Gaselli-raportti suosittelee autoveron muuttamista ainoastaan sähköautojen hankinnan lisäämiseksi.

Gaselli-raportissa esitettyjä toimenpiteitä kaasu- ja sähköautoja koskevan viestinnän kehittämiseksi Suomen Biokaasuyhdistys ry sen sijaan pitää hyvinä. Raportin mukaan disinformaatio nostaa kynnystä kaasu- ja sähköauton hankintaan. Kaikki liikenteeseen liittyviä keskustelua seuraavat henkilöt voinevat olla jokseenkin samaa mieltä siitä, että viestintäkanavissa esitetyt vertailut ja tiedot kaasu- ja sähköautojen puolesta tai vastaan ovat usein epätarkkoja ja vaikeasti vertailtavia. 

Raportin heikkouksia kaasuautojen osalta on osittain vanhentunut kaasuautojen markkinatieto, tarkastelun vajavaisuus nykyisten ohjauskeinojen osalta sekä edistämiskeinojen vaikuttavuuden arvioinnin kohdistaminen ainoastaan sähköautoihin. Kaasuautoiluun ja biokaasusektoriin perehtyneet asiantuntijat olisivat varmasti mielellään antaneet tietämyksensä tutkijoiden käyttöön paremman markkinatiedon saavumiseksi ja ohjauskeinojen hahmottamiseksi. Suomen Biokaasuyhdistys ry auttaa mielellään asiantuntijoiden kontaktoimisessa jatkossa. Edistämiskeinojen vaikuttavuuden arviointi sisältää useita yksinkertaistuksia ja oletuksia, joilla voi olla vaikutusta tuloksiin. Suurin perusoletus lienee se, että sähköautojen myyntihintojen oletetaan olevan samalla tasolla bensa-autojen kanssa vuonna 2025. Gaselli-raportissa on kyllä kiitettävästi avattu mallinuksen taustalla käytettyjä yksinkertaistuksia ja oletuksia, mutta valitettavasti ne jäävät kuitenkin usein lukematta ja huomioimatta, kun asiaa nostetaan esille raportista irrallisissa yhteyksissä.

Biokaasuyhdistys ry:n suositukset jatkotyölle – tarvitaan
pikaisesti biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma

Joulukuussa 2018 Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisema Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -loppuraportti (ILMO45) antaa Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielestä hyvät eväät Suomen tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. ILMO45-loppuraportin mukaan sekä sähkö- että kaasuautojen lukumäärän tulisi olla huomattavasti kansallisen energia- ja ilmastostrategiassa esitettyjä lukuja korkeampia, jotta liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemyksen mukaan ILMO45-raportissa esiteyt kaasuautojen lukumäärät ovat realistisia, mutta niiden saavuttaminen vaatii paljon työtä.

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen lukumäärän nostamiseksi 136 000 (130 000 henkilöautoa + 6 000 raskasta ajoneuvoa) vuoteen 2030 mennessä sekä biokaasun mahdollisuuksien laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi tarvitaan hallinnon ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä kehitettävä biokaasustrategia ja -toimintaohjelma. Näin voidaan asettaa tavoitteet ja määrittää tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuunjakoineen, millä varmistetaan pitkäjänteisen politiikan ja alan kehittämisen suuntaviivat. Nyt biokaasusektorin asiat ovat hajaantuneet eri ministeriöille ja viranomaisille. Strategiatyö olisi käynnistettävä pikaisesti ja saatava valmiiksi 2/2020 mennessä.

LUE LISÄÄ BIOKAASUSTRATEGIASTA JA – TOIMENPIDEOHJELMASTA (BIOKAASU2030)

______________________________________________________________________________

Lisätietoa:

 • Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämiskeinot – GASELLI loppuraportti
 • Kannanotto: Biokaasuyhdistys kannattaa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän toimenpideohjelmaesitystä (20.12.2018)
 • Biokaasuyhditys ry:n laatima yhteenveto Gaselli-raportista kaasuautoilun näkökulmasta
  • 11.2.2019 julkaistiin GASELLI-raportti, jonka päävastuullisena tahona on toiminut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhteistyökumppaneinaan Motiva ja Kiinteistöliitto. ”Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämiskeinot, GASELLI”-hankkeen päätavoitteena oli selvittää sähkö- ja kaasuautojen lähiajan markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. Gaselli-raportissa peilataan kansallisessa energia- ja ilmastonstrategiassa asetettuja tavoitteita kaasu- ja sähköajoneuvojen lukumääristä.
  • Kaasuautojen osalta uhkiksi ja haasteiksi kerrotaan tankkausinfran sekä kaasuautomallien rajallisuus, kun tällä hetkellä tehdasvalmisteiset kaasuautot koostuvat lähinnä saksalaisten ja italialaisten valmistajien malleista.  Esitettyjen haasteiden todetaan kuitenkin ratkeavan ajan myötä – tankkausasemia ja biokaasulaitoksia rakennetaan koko ajan lisää, ja autonvalmistajien on kannattavaa valmistaa kaasuversioita, koska niiden 20% pienemmät CO2-päästöt auttavat keskipäästötavoitteiden saavuttamisessa. Myös kaasuautojen jälleenmyyntiarvoa pidettiin kohtalaisena ja lisäksi biokaasun ympäristöystävällisyys nostettiin esille tarkasteluissa, mutta toimenpidetasolla biokaasun ympäristöystävällisyyttä ei huomioitu.
  • Kaasuautojen osalta johtopäätöksissä todetaan, että kaasuautoteknologiassa ei ole odotettavissa sähköautojen akkuteknologiaan verrattavissa olevaa innovaatioita tai uutuutta, millä olisi vaikutusta käytetyn kaasuauton jälleenmyyntiarvoon. Kaiken kaikkiaan kaasuauto on tällä hetkellä varteenotettava vaihtoehto ja sen hankintaa ei kannata lykätä. Raportin mukaan nykyisilläkin toimilla vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa tavoiteltu 50 000 kaasuautoa ja 250 000 kappaleen sähköautomäärä, josta noin 100 000 olisi täyssähköautoja ja 150 000 ladattavia hybridejä. Yhdistettäessä simulaatiossa kaikki tarkastellut seitsemän ohjaustoimenpidettä, pystytään tulosten mukaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä noin 300 000 täyssähköauton ja 230 000 ladattavan hybridin kanta.
  • Raportissa esitetään kattavasti keinoja sähköautojen edistämiskeinoista ja niiden vaikuttavuudesta, mutta kaasuautojen osalta tarkastelu on suppeaa. Tehokkaimmiksi sähköautojen edistämiskeinoiksi lyhyellä aikavälillä arvioidaan sähköautojen hankintahintaan vaikuttaminen hankintatuen korottamisen tai autoveron kautta, viestintä ja markkinointi sekä panostus kotilataamisen edistämiseen taloyhtiöissä. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen houkuttelevuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi verotusarvoa muuttamalla. Ladattavien hybridien kohdalla esitetään tarve lisätä kannusteita lataamisen lisäämiseksi, sillä nykyisellä mallilla vapaan autoedun autossa lataamiseen ainoa kannustin tulee käyttäjän omasta halusta ja viitseliäisyydestä. Keinoiksi esitetään esimerkiksi kotilatauslaitteen kuuluminen verotuksellisesti auton vakiovarusteeksi ja vapaan autoedun autoissa kannustaminen auton lataamiseen.
  • Kaasuautoilun edistämiseksi esitetään seuraavat edistämiskeinot:
   • Nykyisiä kaasuntankkausinfrastruktuurin rakentumiseen varattuja tukia tulisi jatkaa ja täydentää niiltä osin kuin niissä on havaittu puutteita;
   • parannetaan vähäpäästöisten yritys- sekä työsuhdeautojen houkuttelevuutta esimerkiksi verotusarvoa muuttamalla;
   • kehittämällä viestintää, esimerkiksi lisäämällä kaasu- ja sähköautojen neutraalin perustiedon pitkäjänteistä viestintää eri kanavissa sekä tuomalla luotettavaa tietoa kaasu- ja sähköautojen ominaisuuksista epätietoisuuden poistamiseksi; sekä
   • poistamalla sähkö- ja kaasuautojen käyttöönottoon vaikuttavia esteitä ja hidasteita mahdollisuuksien mukaan.

 • Lausunnot

  Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.