Lausunto puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

Lausunto Ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä (U70/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta. Lausunto direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

Lausunnot Uutiset

Biokaasuyhdistyksen lausunto infrastruktuurituesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VNa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018-2021 Lausunto infrastruktuurituesta

Lausunnot Uutiset

Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle, E 5/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018

Biokaasuyhdistyksen lausunto hallituksen kiertotaluospakettiin luettavissa alla olevan linkin kautta: Biokaasuyhdistys_Lausunto kiertotalouden minipaketti

Lausunnot Uutiset

Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11)

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta: Biokaasuyhdistys_Lausunto Fosfonaatit_200218

Lausunnot Uutiset

Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Valtioneuvoston selvityksestä (E 100/2017 vp) EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelmasta

Lausunto luettavissa alla olevan linkin kautta: Biokaasuyhdistys_Lausunto MmV_ Vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma

Lausunnot Uutiset

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia lyhyesti siten, että siirryttäisiin tarjouskilpailuun perustuvaan preemiojärjestelmään. Biokaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan esitetty muutos edistää teknologianeutraaliutta ja on oikeansuuntainen. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä: Biokaasuyhdistys_UE sähkön tuotantotuki

Lausunnot Uutiset

Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta

Liikennekaasumarkkina on lähtenyt kuluvana vuonna kasvuun ja uusia jakelupisteitä avataan 10 kappaletta eri puolille Suomea tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä kaasun tankkausasemia on Suomessa 36 kappaletta. Potentiaalia liikennekäytölle on kuitenkin huomattavasti enemmän, koska vuonna 2016 Suomessa tuotettiin biokaasua 920 GWh, josta liikenteen polttoaineena hyödynnettiin vasta vain 24 GWh. Lisäksi biokaasun tuotantopotentiaalia eri asiantuntija-arvioiden mukaan on […]

Lausunnot Uutiset

Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteossa on esitelty laajasti kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja muita sitoumuksia sekä EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa ja raportointijärjestelmiä. Selonteossa todetaan taakanjakosektorin merkittävimmän päästövähennyspotentiaalin olevan liikenteessä. Myös päästövähennystoimien kustannustehokkuutta painotetaan. Selonteossa todetaan myös biopolttoaineiden kohdentamisen tärkeys raskaan liikenteen käyttövoimaksi, mutta tämän edistämiseen liittyviä toimia ei käytännössä esitetä lainkaan, mikä on suunnitelman merkittävin puute. Paketti- ja kuorma-autoliikenne on […]

Lausunnot Uutiset

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä 175/2017 vp uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Biokaasuyhdistyksen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä 175/2017 vp uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta luettavissa alla olevan linkin kautta: Biokaasuyhdistys_Lausunto UE sähkö_MMV ja YMV

Lausunnot Uutiset

Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

Biokaasulla on merkittävä potentiaali päästövähennysten aikaansaamisessa monella sektorilla – tasa-arvoinen kilpailuasetelma taattava kaikille puhtaille käyttövoimille: Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

Julkaisut Lausunnot Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.