Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä.

Seuraavina vuosina tullaan tekemään päätöksiä, jotka kansalaisen näkökulmasta vaikuttavat jokapäiväisiin asioihin: liikkumisen edullisuuteen ja helppouteen, ruuan hintatasoon, jätteiden kierrätyksen helppouteen ja mielekkyyteen ja ilmastoahdistukseen/-intoon. Tehtävillä päätöksillä voidaan luoda edellytyksiä ilmastohaasteen ratkaisemiseksi sekä varmistaa suomalaisten hyvä menestyminen myös jatkossa.

Seuraavan neljän vuoden aikana tullaan työstämään useita isoja politiikan ja lainsäädännön kokonaisuudistuksia Suomessa ja EU:ssa. Päättäjät tulevat mm. linjaamaan kansallista pitkänaikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa, sopimaan keinoista fossiilitaloudesta irti pääsemiseksi, päättämään toimista liikenteen ja maatalouden co2-päästöjen vähentämiseksi, päättämään maatalouspolitiikan raamit ja rahoitusratkaisut vuoteen 2027 asti, muuttamaan koko jätelainsäädäntö kiertotalouden mukaiseksi sekä uudistamaan lannoitelainsäädäntöä. Osin samat työpaketit ovat ajankohtaisia myös EU tasoisessa päätöksenteossa, minkä lisäksi kiertotalouden turvalliset kierrot ja esimerkiksi vesiasiat tulevat pitämään päättäjät ja asiantuntijat kiireisinä ympäri Eurooppaa seuraavat vuodet.

Biokaasusektorin tarjoamat ratkaisut

Biokaasu on kotimainen, uusiutuva ja vähäpäästöinen ratkaisu liikenteeseen, energian tuotantoon teollisuudelle ja biokaasuprosessin kautta voidaan tuottaa kierrätysravinteita maatalouteen ja teollisuuteen. Vuoteen 2025 mennessä tulisi luoda puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi.

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen lukumäärän nostamiseksi 136 000 (130 000 henkilöautoa + 6 000 raskasta ajoneuvoa) vuoteen 2030 mennessä sekä biokaasun mahdollisuuksien laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi tarvitaan
biokaasustrategia ja -toimintaohjelma, joka luodaan yhteistyönä hallinnon ja sidosryhmien kesken. Näin voidaan asettaa tavoitteet ja määrittää tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuunjakoineen, millä varmistetaan pitkäjänteisen politiikan ja alan kehittämisen suuntaviivat. Nyt biokaasusektorin asiat ovat hajaantuneet eri ministeriöille ja viranomaisille. Strategiatyö olisi käynnistettävä pikaisesti ja saatava valmiiksi 2/2020 mennessä.

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.