Suomen Biokaasuyhdistys, Baltic Sea Action Group ja Biolaitosyhdistys peräänkuuluttavat, että biomassojen kestävää hyödyntämistä tulee edistää siirtymällä suunnittelusta toimeenpanoon

Suomessa syntyy vuosittain erittäin paljon erilaisia biomassoja, kuten eläinten lantaa, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja biojätettä. Biomassat sisältävät runsaasti arvokkaita ravinteita, etenkin typpeä ja fosforia, joiden kierrättäminen estää ravinteita päätymästä vesistöjä rehevöittämään. Ravinteiden kierrätys on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista, ja sen myötä ravinnekierrätyksen ympärille on jo luotu uudenlaista liiketoimintaa. Edistysaskelista huolimatta biomassojen sisältämää potentiaalia ei kuitenkaan ole toistaiseksi onnistuttu hyödyntämään tarpeeksi. Seuraava askel on tehdä paikalliset erityispiirteet huomioon ottavat biomassojen alueelliset toteutussuunnitelmat.

Suomen Biokaasuyhdistys ry, Baltic Sea Action Group sekä Biolaitosyhdistys ry ovat kirjottaneet yhteisen kannanoton ”Suomen ravinnerikkaiden biomassojen kestävän käytön toimintasuunnitelman luominen 2019-2023”, jonka tavoitteena on saada biomassojen käyttöön liittyvät suunnitelmat osaksi tulevaa hallitusohjelmaa. Asiantuntijoiden kanssa yhdessä tehty kannanotto peräänkuuluttaa myös eri ministeriöiden ja virkamiestahojen välisen yhteistyön tehostamista. Tällä hetkellä eri tahot tarkastelevat biomassoja kukin omasta näkökulmastaan, mutta yhteinen linja toiminnalle puuttuu. Myös julkista tukea tulisi ohjata suoraan liiketoimintaa ja investointeja synnyttäviin toimiin.

Suomessa syntyvien biomassojen kokonaistilanteen perusteella voidaan luoda kansallinen toimintasuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat kannustimet ja toimenpiteet alueellisten toteutussuunnitelmien ja ratkaisujen syntymiseksi. Pääosin jo olemassa olevan tiedon pohjalta luodaan alueelliset toteutussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon alueelliset erot biomassojen määrässä, laadussa ja liiketoimintapotentiaalissa. Tavoitteena on tuoda yhteen toimijoita yli sektorirajojen ja tarjota konkreettisia keinoja biomassojen kestävään käyttöön. Tämän tyyppinen yritystason alueellinen suunnitelma on jo tehty Etelä-Pohjanmaalla, ja se voi toimia esimerkkinä.

Biomassoista voidaan tuottaa esimerkiksi biokaasua. Jäljelle jäävät ravinteet voidaan jalostaa kierrätyslannoitteeksi tai maanparannusaineeksi, jolloin ravinteet voidaan kuljettaa pois alueilta, joissa biomassoja syntyy yli oman tarpeen. Itämeren kannalta ravinteiden saaminen kiertoon on tärkeää, sillä se vähentää vesistöihin päätyviä rehevöittäviä ravinnevalumia. Samalla voidaan vähentää riippuvuutta rajallisesta kaivannaisfosforista sekä erittäin energiaintensiivisesti tuotetuista typpilannoitteista. Biomassojen kestävän käytön tehostaminen edistää uusiutuvan energian ratkaisuja, sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Lisätiedot: Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987 805, anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net

Kannanoton voit lukea kokonaisuudessaan täältä: Suomen ravinnerikkaiden biomassojen kestävän käytön toimintasuunnitelman luominen 2019-2023

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.